Deklaracja dostępności Urzędu Gminy Świerczów

 

Wstęp Deklaracji

URZĄD GMINY W ŚWIERCZOWIE (JEDNOSTKA) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Świerczów, dostępnej pod adresemhttps://swierczow.gmina.plus/

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2023

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.04.2023

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem

w życie ustawy o dostępności cyfrowej, bądź pochodzą ze źródeł zewnętrznych;

3. Zdjęcia i grafiki nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia.

4. W tytułach oraz tekstach alternatywnych, które zawierają zwroty w obcym języku nie stosujemy specjalnego oznaczenia. System, w którym pracujemy ma pod tym względem ograniczenia – zastosowanie mają tylko znaki diakrytyczne języka polskiego oraz alfabetu łacińskiego.

Data sporządzenia Deklaracji

Deklaracja sporządzona dnia: 01.04.2023

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.04.2023.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Świerczów, e-mail: ug@swierczow.pl, tel. 77 419 61 70 bądź 77 419 61 79.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Co powinien zawierać wniosek o zapewnienie dostępności?

 1. Dane zgłaszającego umożliwiające kontakt,
 2. Informację, jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają dostęp do naszej strony internetowej,
 3. Informacje o formie udostępnienia strony - sposobie w jaki informacja ma zostać udostępniona,

Jednostka zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia

z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Jednostka zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy Jednostka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub konkretnego jej elementu.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Świerczowie znajdujący się w Świerczowie przy ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów został przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami poprzez:

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Szkolnej, wejście główne oraz wejście do sali konferencyjnej – sali ślubów. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Na wprost wejścia głównego znajduje się winda, umożliwiająca przemieszczanie się między kondygnacjami, również dla osób z niepełnosprawnością.
 3. Dla osób z niepełnosprawnością dostępne są wszystkie kondygnacje (parter i piętro).
 4. Szerokość korytarzy oraz drzwi wejściowych do pomieszczeń umożliwia korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, przy głównym korytarzu.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Korytarze w budynku mają szerokość 140 cm – 170 cm.
 8. Klatka schodowa ma szerokość 150 cm.
 9. W ramach modernizacji budynku dostosowano oświetlenie na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Skorzystać z usług tłumacza przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu pisemnie na adres: URZĄD GMINY ŚWIERCZÓW, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów lub telefonicznie na numer telefonu: 77 419 61 70 lub 77 419 61 79.

 

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. Napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów,
 2. Wysłać e-mail na adres: ug@swierczow.pl,
 3. Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 77 419 61 70 lub 77 419 61 79,
 4. Skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania: poniedziałek 7:15-16:15, wtorek-czwartek 7:15-15:15, piątek 7:15-14:15,
 5. Wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu: 699 836 846
 6. Skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika po wcześniejszym zgłoszeniu pisemnie na adres: URZĄD GMINY ŚWIERCZÓW, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 77 419 61 70 lub 77 419 61 79.
 7. W kontakcie z naszym urzędem osoba słabo słysząca może skorzystać z systemu pętli indukcyjnej znajdującej się w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. Nr 2).

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. poz. 526.

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848.

 

 

Wójt Gminy Świerczów

 Barbara Bednarz